Page Title Image
Page Title Image

การจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

การจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

          การจัดบริการอาชีวอนามัยหรือ Occupational Health Service จัดอยู่ใน ILO convention 161 คือ การจัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อให้คนทำงานมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยทำงานในสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมสุขภาพปราศจากโรคและอุบัติเหตุ ทำงานได้อย่างมีความสุข และดำรงชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสม

          จะเห็นว่าการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลการหลายฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสถานประกอบกิจการ วิศวกร นายจ้าง ลูกจ้าง แพทย์ พยาบาล จะทำสำเร็จโดยฝ่ายเดียวไม่ได้ โรงพยาบาลในเครือวิภารามจะช่วยเหลีอในด้านแพทย์ พยาบาล องค์ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพี่อช่วยให้สถานประกอบกิจการของท่านดำเนินงานบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการให้ประสบผลสำเร็จเพื่อสุขภาพและผลผลิตของสถานประกอบกิจการของท่าน

สิ่งที่โรงพยาบาลวิภารามสามารถร่วมมือกับสถานประกอบการคือ ความเชื่ยวชาญด้านสุขภาพ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยจะออกมาในรูปแบบบริการด้านอาชีวอนามัยได้แก่

    1. การเดินสำรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อวางแผนการจัดบริการอาชีวอนามัยหรือวางแผนการตรวจสุขภาพ และการจัดทำรายงานการเดินสำรวจซึ่งสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
    2. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง และการตรวจสุขภาพทั่วไป รวมถึงการตรวจสุขภาพเฉพาะเช่น การตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ การตรวจสุขภาพคนทำงานในธุรกิจอาหาร การตรวจสุขภาพคนทำงานในที่สูง การตรวจสุขภาพทีมฉุกเฉินต่างๆ การตรวจสุขภาพพนักงานขับรถบรรทุก ฯลฯ 
    3. การรายงานผลการตรวจสุขภาพ และการวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพเพื่อนำไปวางแผนด้านบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นๆ 
    4. การจัดบริการอาชีวอนามัยร่วมกับสถานประกอบการตามหลักวิชาการ เพื่อให้สถานประกอบการของท่านมีบริการอาชีวอนามัยในระดับประเทศจนถึงระดับ WORLD CLASS 
    5. การบริหารจัดการเมื่อเกิดโรคหรือการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน ตั้งแต่การวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูเพื่อกลับเข้าทำงาน และการร่วมวางแผนในการป้องกัน 
    6. การตรวจเพื่อประเมินความพร้อมในการทำงาน (fit for work) และเพื่อประเมินการกลับเข้าทำงาน (Return to work) 
    7. การช่วยเหลือด้านฉุกเฉิน การรับส่งต่อโรคหรืออุบัติเหตุในสถานประกอบการ 
    8. การช่วยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
    9. การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การสอนทำการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีพ (CPR) 
    10. การให้คำปรึกษา ช่วยจัดโปรแกรมเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสถานประกอบการ 
    11. การจัดการในห้องพยาบาล ในแนวทางของโรงพยาบาลเครือวิภาราม 
    12. การจัดการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีน
    13. การช่วยตรวจประเมินการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายไทย (Compliance) ในด้านการแพทย์ และอาชีวอนามัย