Page Title Image
Page Title Image

พยาบาลประจำสถานประกอบการ

พยาบาลประจำสถานประกอบการ

นอกจากพยาบาลประจำสถานประกอบกิจการจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพคนทำงานตามกฏกระทรวงเรื่องการจัดสวัสดิการ โรงพยาบาลวิภารามยังกำหนดหน้าที่ของพยาบาลในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้น โดยเน้นเรื่องการส่งเสริม ป้องกัน และอาชีวอนามัย โดยจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสถานประกอบกิจการ และสามารถเชื่อมต่อกับงานอาชีวเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลในเครือวิภาราม เพื่อดำเนินงานอาชีวอนามัยร่วมกันโดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้การดูแลรักษาคนทำงานเบื้องต้นเมื่อเกิดโรคหรืออุบัติเหตุ
2. ลงบันทึกเวชระเบียนประวัติ และการรักษา
3. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ
4. ติดต่อประสานส่งต่อแพทย์ หรือ โรงพยาบาลตามความรีบด่วน
5. จัดทำการเฝ้าระวังสุขภาพของคนทำงานตามปัจจัยเสี่ยงที่พบในที่ทำงาน
6. จัดทำรายงานโรคที่เฝ้าระวัง (Sentinel Disease) และอุบัติเหตุให้กับผู้มีอำนาจเหนือ
7. รายงานความผิดปกติด้านสุขภาพที่พบในหมู่คนทำงานแก่ผู้มีอำนาจเหนือ
8. วัดความดันโลหิตในผู้ป่วยที่เข้าห้องพยาบาลทุกราย 
9. ตอบคำถามด้านสุขภาพให้กับคนทำงาน
10. จัดการส่งเสริมสุขภาพตามโปรแกรมที่กำหนด
11. ติดตามการรักษาโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือวิภาราม และควบคุมผลการรักษาของคนทำงานที่ป่วยเป็นโรคหรือได้รับอุบัติเหตุ
12. ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนทำงานที่ป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ
13. จัดยาในห้องพยาบาลให้เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในสถานที่ทำงาน
14. ร่วมเดินสำรวจสถานประกอบการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โดยเฉพาะในแผนกที่มีคนทำงานป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากงาน
15. ให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนป้องกันโรคและไปหรือกลับจากต่างประเทศ
16. สามารถเข้าร่วมประชุมและออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการตามที่ร้องขอ
17. สามารถจัดทำแผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในแผนงานของสถานประกอบกิจการได้