Page Title Image
Page Title Image

การเดินสำรวจสถานประกอบการ

การเดินสำรวจสถานประกอบการ

การเดินสำรวจสถานประกอบการหรือ Walk through survey แพทย์และพยาบาลจะร่วมมือกับสถานประกอบการในการเดินสำรวจ โดยแพทย์และพยาบาลจะช่วยดูเรื่องสิ่งคุกคาม ผลของสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ลูกจ้างที่เสี่ยงต่อสิ่งคุกคามนั้นๆ ปัจจัยทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยจะนำมาทำเป็นการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ หรือ Health Risk Assessment เพื่อมากำหนดการเฝ้าระวังโรค และการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง/ความเสี่ยง รวมทั้งยังช่วยในการวางแผนการป้องกันด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพตามลักษณะของลูกจ้าง และประเภทของความเสี่ยงได้ด้วย

การเดินสำรวจสถานประกอบการมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุสิ่งคุกคาม ทำการประเมินความเสี่ยง ด้านสุขภาพ การจัดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้การเดินสำรวจฯ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ การสอบสวนโรค หรืออุบัติเหตุ หรือเพี่อระบุปัจจัยเสี่ยงและผลต่อสุขภาพ เมื่อมีการทำ line การผลิต หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ หรือวิธีการผลิตขึ้นใหม่ด้วย