Page Title Image
Page Title Image

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเเสี่ยง

ตามคำนิยามของกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 กำหนดว่า “งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง” หมายความว่า งานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับ

  1. สารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
  2. จุลชีพเป็นพิษที่อาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่นๆ
  3. กัมมันตภาพรังสี
  4. ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง หรือเสียง
  5. สภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง เช่น ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นไม้ ไอควันจากการเผาไหม้

ตามกฎหมาย ในสถานที่ทำงานถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ให้จัดการตรวจสุขภาพ เพื่อดูผลกระทบตามปัจจัยเสี่ยงหรือแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่มีการประเมินความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ มาแล้ว ให้เป็นดุลยพินิจของแพทย์ที่จะกำหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ ตามความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร