FAQ

ถาม-ตอบ ปัญหาด้านชีวอนามัย

ถาม-ตอบ ปัญหาด้านชีวอนามัย

ฝากคำถามของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง หรือเลื่อนดูคำถามยอดนิยม
Image

ถาม-ตอบ ปัญหาด้านชีวอนามัย

Q & A

Q. การตรวจสุขภาพคืออะไร

A. การตรวจร่างกายทั่วไปเพื่อดูความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะแสดงอาการและ ส่งสัญญาณเตือน ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ การตรวจสุขภาพ และการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

Q. ทำไมเราต้องมีการตรวจสุขภาพ

A. ค้นหาความผิดปกติของสุขภาพที่บางครั้งอาจจะไม่แสดงออกมาโดยแบ่งตามช่วงอายุหรือตามอวัยวะที่ต้องการค้นหาความผิดปกติ

Q. ทำไมต้องมีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

A. มาตรฐานการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ปี พ.ศ. 2563 กำหนดให้นายจ้างต้องตรวจสุขภาพคนทำงานตามปัจจัยเสี่ยง ทุกปี หรือมากกว่านั้นถ้ามีการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงนั้นในปริมาณมาก

Q. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ต่างจาก การตรวจสุขภาพทั่วไปอย่างไร

A. จะต้องมีการค้นหาปัจจัยเสี่ยงในที่ทำงาน โอกาสที่พนักงานจะสัมผัสปัจจัยเสี่ยงนั้น แล้วนำมากำหนดออกแบบแนวทางการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

Q. โรคที่เกิดกับคนทำงานมีอะไรบ้าง

A. 1. โรคทั่วไป โรคเหล่านี้เกิดแก่บุคคลทั่วไป ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
2. โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โรคเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการทำงานโดยตรงแต่การทำงานทำให้เกิดโรคหรือเป็นมากขึ้น เรียกว่า work-related disease ได้แก่ โรคปวดหลัง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ซึ่งเกิดจากความเครียดจากงาน เป็นต้น
3. โรคจากการทำงาน (occupational disease) ได้แก่ โรคที่เกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย กระบวนการ ในการทำงาน โดยตรงเช่น โรคปอดจากการประกอบอาชีพ