News & Event

การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

โรคจากการทำงานนั้นมีกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดชนิดของโรค ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2550 (https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/210.pdf) ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ คือ โรคที่เกิดจากสารเคมี มี 38 ข้อ โรคที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพ มี 10 ข้อ โรคที่เกิดจากสาเหตุทางชีวภาพ โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน มี 10 ข้อ โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน มี 3 ข้อ โรคระบบกล้ามเนื้อ และโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน หรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จำเพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โรคมะเร็งจากการทำงาน มี 16 ข้อ และสุดท้ายคือ โรคอื่นๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน

ตามนิยามขององค์การอนามัยโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ กำหนดว่า โรคจากการทำงานคือโรคที่เกิดจากปัจจัยในที่ทำงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าไม่มีปัจจัยนี้ ก็ไม่ทำให้เกิดโรค และโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานคือ ปัจจัยในที่ทำงานเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งของโรค ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย โดยปัจจัยในที่ทำงานจะเป็นตัวกระตุ้นให้โรคแสดงอาการออกมา

Share this Post: