News & Event

ตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ขอขอบคุณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ

Share this Post: