News & Event

ตรวจหาสารเสพติด

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ขอขอบคุณ บริษัท วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการตรวจหาสารเสพติด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ

Share this Post: