News & Event

การตรวจสุขภาพประจำปี 2564

ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 หมายถึงการตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของสภาวะสุขภาพของลูกจ้าง หรือผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

โดยการตรวจร่างกายประจำปีจะอยู่ในกฏหมายว่าต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งต่อไป (หลังจากกลับเข้าทำงานแล้ว) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ถ้าจะอธิบายง่ายๆ คือการตรวจร่างกายประจำปีคือการตรวจดูว่าในช่วงปีที่ผ่านมาปัจจัยเสี่ยงที่ลูกจ้างสัมผัสมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง และ สภาวะของลูกจ้างขณะนี้พร้อมที่จะทำงาน ในปีต่อไปหรือไม่นั่นเอง

Share this Post: