News & Event

ตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ขอขอบคุณบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

Share this Post: