News & Event

ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

 

 

การตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมว่าคนทำงานนั้นสามารถทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ได้หรือไม่

ถ้าดูตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 จะกำหนดว่า การตรวจสุขภาพหมายถึงการตรวจร่างกายและสภาวะจิตใจตามวิธีทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของสภาวะสุขภาพของลูกจ้าง หรือผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

ตามกฎหมายนี้ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจะอยู่ในการตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงควมเหมาะสมของสภาวะสุขภาพของลูกจ้าง อันอาจเกิดจากการทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนั่นเอง และในกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงานด้วย 

Share this Post: