News & Event

ตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม ขอขอบคุณบริษัท โอสแควร์ จำกัด

ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

Share this Post: