ประวัติความเป็นมา

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

            โรงพยาบาลวิภาราม ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 โดยมี นายแพทย์ณัฐพล ประจวบพันธ์ศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ เป็นผู้วางโครงสร้างงานศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม ซึ่งปัจจุบันมีนายแพทย์ อดุลย์ บัณฑุกุล เป็นผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม เพื่อมุ่งเน้นเป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ ดังนี้

“ด้านการบริการ” : มีบริการแบบครบวงจรด้านอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลโดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัยเป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการ

“ด้านงานวิชาการ” : เป็นโรงพยาบาลที่ทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อมุ่งเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย

“ด้านความพร้อม” : ด้านบุคลากร มีทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ของศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภารามทั้งหมด 15 ท่าน

“ด้านเครื่องมือ” : เครื่องตรวจสายตาทางอาชีวอนามัย 11 เครื่อง เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 13 เครื่อง และเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 13 เครื่อง รถตรวจการได้ยิน รถเอ็กซเรย์ พร้อมเครื่องมืออื่นๆครบครัน

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

- นายแพทย์ ณัฐพล ประจวบพันธ์ศรี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2559-2563

- นายแพทย์ อดุลย์ บัณฑุกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน

        เป็นโรงพยาบาล หนึ่งเดียว ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมพร้อมทั้ง ดูแลคนทำงานในโซนนิคมอุตสาหกรรม เพื่อพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มบริษัท และ โรงงาน รวมทั้งมีโรงพยาบาลในเครือที่ พร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วโซนภาคกลาง และตะวันออก ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงาน