โรงพยาบาลในเครือวิภาราม

ทั้ง 6 แห่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่างๆ เราจึงมุ่งเน้นความชำนาญและบริการด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สนับสนุนให้เกิดสถานประกอบการที่ปลอดภัยจากโรคและอุบัติเหตุ เพื่อความมั่นคงของผู้ใช้แรงงาน ครอบครัว และเพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้สังคมและเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

Phone call

บริการด้านอาชีวอนามัย

สิ่งที่หน่วยงานอาชีวอนามัยสามารถช่วยเหลือสถานประกอบกิจการในการดูแลสุขภาพของลูกจ้างคือ..
การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

การตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมว่าคนทำงานนั้นสามารถทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงได้หรือไม่

การตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี

คือการตรวจดูว่าในช่วงปีที่ผ่านมาปัจจัยเสี่ยงที่ลูกจ้างสัมผัสมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง และ สภาวะของลูกจ้าง

ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน

ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน

เพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยเสี่ยงในที่ทำงานจะไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างขณะนั้น ซึ่งอาจจะทำให้แย่ลงหรืออาการกำเริบขึ้น

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

การตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมว่าคนทำงานนั้นสามารถทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ได้หรือไม่

วินิจฉัยโรคจากการทำงาน

วินิจฉัยโรคจากการทำงาน

โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานคือ ปัจจัยในที่ทำงานเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งของโรค ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย

การเดินสำรวจสถานประกอบการ

การเดินสำรวจสถานประกอบการ

แพทย์และพยาบาลจะช่วยดูเรื่องสิ่งคุกคาม ผลของสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ลูกจ้างที่เสี่ยงต่อสิ่งคุกคามนั้นๆ

พยาบาลประจำสถานประกอบการ

พยาบาลประจำสถานประกอบการ

ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพคนทำงานตามกฏกระทรวงเรื่องการจัดสวัสดิการ

การจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

การจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

เพื่อให้คนทำงานมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยทำงานในสถานที่ที่ส่งเสริมสุขภาพ

ข่าวสารกิจกรรม

We make sure that your Life are in Good Hands.